szukaj koszyk ( 0 ) (0)

Koszyk

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.antarespolska.com dla Konsumentów.

Spis treści:

§ 1 Postanowienia Ogólne.
§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną.
§ 3 Zawarcia umowy sprzedaży.
§ 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów.
§ 5 Dane osobowe.
§ 6 Reklamacje.
§ 7 Odstąpienia od umowy.
§ 8 Informacje dodatkowe.


§1 Postanowienia ogólne:

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego www.antarespolska.com i w szczególności reguluje:

a) warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży;

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

c) zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;

d) zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

1.2. Definicja pojęć użytych w Regulaminie:

a) Sklep internetowy– sklep internetowy działający pod adresem www.antarespolska.com

b) Usługodawca, Sprzedawca, Administrator danych –

Antares Polska Krzysztof Sieniuta, adres przedsiębiorcy: ul. Lemiesz 21c, 03-030 Warszawa, NIP: 898-107-19-71, REGON: 930258282, działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, e-mail:biuro@antarespolska.com, tel: 693-177-645 (opłata standardowa wg. cennika właściwego operatora);

c) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;

d) Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

e) Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawidłowe złożenie Zamówienia przez klienta skutkuje otrzymaniem na podany podczas składania zamówienia/rejestracji adres mailowy wiadomości pt. „Potwierdzenie złożenia zamówienia nr .. z dnia.. godzina..” (§. 3.7. Regulaminu);

f) Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na: prowadzeniu konta Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych), udostępnieniu Klientom formularza zamówienia (w przypadku składania zamówień przez klientów niezarejestrowanych). W razie wątpliwości uznawać się będzie, że za usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów podanych w zdaniu pierwszym;

g) Rejestracja – utworzenie w systemie Sklepu Internetowego Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomości mailowej informującej o aktywacji Konta

h) Cena – cena, jaką Klient sklepu zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Cena może być wyrażona za pomocą następujących walut: polski złoty (PLN). Podana cena jest ceną brutto (zawierająca niezbędny podatek VAT). Ceny w sklepie internetowym nie zawierają kosztów przesyłki, które są wskazane w trakcie składania zamówienia w Sklepie. Sprzedawca gwarantuje, że cena wskazana w trakcie składania zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego zamówienia.

i) Dostawa – powierzenie przez Sprzedawcę produktów przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim w celu ich dostawy. Sprzedawca zobowiązuje się do należytego opakowania i ubezpieczenia wysyłanych produktów. Dostawę swoich produktów Sprzedawca powierza wyłącznie wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadzącym w tym zakresie profesjonalną działalność gospodarczą.

1.3 Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu internetowego należy wysyłać na adres e-mail: biuro@antarespolska.com, natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres: Antares Polska, adres przedsiębiorcy: ul. Lemiesz 21c, 03-030 Warszawa.
1.4 Klientem Sklepu internetowego może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.5 Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę za granicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.

1.6 Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy. Klient jest informowany o kosztach dostawy w trakcie składania Zamówienia.

1.7 Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest:

Antares Polska Krzysztof Sieniuta, adres przedsiębiorcy: ul. Lemiesz 21c, 03-030 Warszawa, NIP: 898-107-19-71, REGON: 930258282, działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, e-mail: biuro@antarespolska.com, tel: 693-177-645 (opłata standardowa wg cennika właściwego operatora).


§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną:

2.1 W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2 Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.

2.3 Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną:

2.3.1. Usługa Konto Klienta:

Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
Klient, który dokonał Rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie oraz możliwość otrzymywania informacji o nowościach i promocjach (jeśli zaznaczył opcję „Zapisz na Newsletter”).
Umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta jest zawierana na czas nieoznaczony.

2.3.2. Usługa interaktywny formularz:

Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
2.3.3. Usługa Newsletter:

Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną Newsletter zostaje zawarta w momencie podania na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola „Zapisz się”, bądź w momencie, w którym klient zaznaczył stosowne pole (check-box) w momencie rejestracji, wyrażające zgodę na usługę Newsletter.
Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną Newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.


2.4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną:

2.4.1. Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie Konta Klienta). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:

2.4.1.1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres e-mailowy biuro@antarespolska.com lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu).

2.4.1.2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

2.4.2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

2.4.3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego Sprzedawcy.

2.4.4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia (patrz § 7 Regulaminu).


§3 Zawarcie umowy sprzedaży:

3.1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:

a) złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemie Sklepu internetowego;

b) złożenie zamówienia bez rejestracji tzw. „szybkie zakupy”;

3.2. Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych Klientów Sklepu internetowego polega na dodaniu odpowiednich towarów do koszyka internetowego. W przypadku kiedy wszystkie interesujące nas przedmioty znajdują się w koszyku, należy złożyć zamówienie w tym celu należy kliknąć przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia” i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Finalne złożenie zamówienia realizowane jest poprzez przycisk „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

3.3. W przypadku wyboru „szybkich zakupów” (pkt §3.1.b) Regulaminu), po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „dodaj do koszyka”, po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „przejdź do koszyka” i dokonać zakupu. W celu złożenia zamówienie Klient zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktur oraz danych do wysyłki. Następnie Klient proszony jest o wybór sposobu dostawy i metody płatności. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia wyświetlane jest podsumowanie danych o zamówieniu.

3.4. W trakcie składania zamówień, o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

3.5. W trakcie składania Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem.

3.6. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”,

3.7. Po otrzymaniu przez system Sklepu internetowego zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

3.8. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu internetowego (§3.7 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Antares Polska Krzysztof Sieniuta, adres przedsiębiorcy: ul. Lemiesz 21c, 03-030 Warszawa, NIP: 898-107-19-71, REGON: 930258282, działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, e-mail: biuro@antarespolska.com, tel: 693-177-645 (opłata standardowa wg. cennika właściwego operatora)
3.9. Zamówienie złożone przez Klienta, a niepotwierdzone przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin przestaje go wiązać.

3.10. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza ten fakt osobną wiadomością mailową zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia”

3.11. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (wiadomość, o której mowa w pkt. 3.10 niniejszego regulaminu)

3.12. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy:

a) skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie;

b) skontaktować się z Sprzedawcą drogą e-mailową;

c) za pomocą Panelu Klienta (dotyczy jedynie zarejestrowanych Klientów).

3.13. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta Sklepu internetowego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00-17.00.

3.14. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.


§4 Płatność, dostawa, odbiór:

4.1 Płatność.

4.1.1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.

4.1.2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w Sklepie internetowym jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.

4.1.3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:

a) gotówkowej – płatności za pobraniem

b) bezgotówkowej :

– płatność przelewem na rachunek sklepu.

4.1.4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.2. Dostawa.

4.2.1. Zamówienia złożone przez klientów Sklepu internetowego kompletowane są przez Sprzedawcę w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §3 ust 10 Regulaminu. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia.

4.2.2. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę za granicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.

4.2.3. W przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni po złożeniu przez Kupującego oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy (§ 3.7 Regulaminu).

4.2.4. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z § 3.10 Regulaminu.

4.2.5. Sprzedawca powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą w zależności od wyboru Klienta wskazanego w zamówieniu.

4.3. Odbiór towarów.

4.3.1. Sprzedawca informuje, że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenie stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.

4.3.2. W przypadku, kiedy przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu, bądź doznała ubytku, przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.

4.3.3. Sprzedawca informuje, że jeżeli po wydaniu przesyłki uprawiona do odbioru osoba zauważy ubytek lub uszkodzenie niedające się zauważyć z zewnątrz, to przysługuje jej prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.

4.3.4. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy.

§ 5 Polityka prywatności:

5.1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia i zaakceptowanie Regulaminu Sklepu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE a także zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz aktami pod ustawowymi, wydanymi na podstawie tej ustawy.
5.2. Administratorem danych osobowych jest Antares Polska Krzysztof Sieniuta, adres przedsiębiorcy: ul. Lemiesz 21c, 03-030 Warszawa, NIP: 898-107-19-71, REGON: 930258282, działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, e-mail: biuro@antarespolska.com, tel: 693-177-645 (opłata standardowa wg cennika właściwego operatora).
5.3. Administrator danych przetwarza dane osobowe Zamawiających w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania/siedziby, adresu e-mail.
5.4 Dane osobowe wymienione w pkt. 5.3. są przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.
5.5. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator danych, którym jest Sprzedawca.
5.6. Administrator danych może przekazywać dane osobowe Zamawiających podwykonawcom usług świadczonych przez Administratora jako podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora. Dane osobowe Zamawiających mogą być także przekazywane organom publicznym na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub podmiotom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa, bądź po wykazaniu stosownej podstawy prawnej uprawniającego do żądania takich danych.
5.7. Dane osobowe Zamawiających przechowywane są przez Administratora danych przez okres niezbędny do realizacji Zamówienia a także przez okres, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy. Równocześnie, Administrator danych jest zobowiązany przechowywać dane osobowe przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
5.8. Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Administratora danych zgodnie z przepisami przytoczonymi w pkt. 5.4., i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zamawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.
5.9. Zamawiający ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, zawiadamiając o tym Administratora danych pisemnie na adres Antares Polska, ul. Lemiesz 21c, 03-030 Warszawa, bądź też e-mailowo na adres biuro@antarespolska.com.
5.10. Wszelkie skargi związane z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych można wnosić do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


§ 6 Reklamacje.

6.1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

6.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6.1.2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: Antares Polska, ul. Lemiesz 21c, 03-030 Warszawa.

6.1.3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@antarespolska.com. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się także przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji, takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.

6.1.3.1 Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

6.1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

6.1.3.3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych reklamacją i gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

6.1.4. W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę.

6.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

6.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres e-mailowy biuro@antarespolska.com bądź listownie na adres sklepu: Antares Polska, ul. Lemiesz 21c, 00-030 Warszawa.

6.2.2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

6.2.3. Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych.

6.2.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.


§ 7 Odstąpienie od umowy:

7.1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: Antares Polska, ul. Lemiesz 21c, 03-030 Warszawa lub mailowo: biuro@antarespolska.com.

7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną – od dnia jej zawarcia.

7.3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.

7.4. W razie odstąpienia od umowy – Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie §7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.

7.5. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

7.7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

7.9.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

7.9.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

7.9.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

7.9.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

7.9.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.9.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7.9.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 (trzydziestu) dni, i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

7.9.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

7.9.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.9.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

7.9.11 zawartej w drodze aukcji publicznej;

7.9.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

7.9.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.10. Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.


§ 8 Informacje dodatkowe:

8.1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się, aby urządzenia za pomocą których Klient korzysta ze sklepu www.antarespolska.com spełniały co najmniej następujące wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym wykorzystywanym przez Usługodawcę:

8.1.1. Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.

8.1.2. Przeglądarka internetowa: a.) Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej b.) Mozilla FireFox w wersji 33.0 lub nowszej lub c.) Google Chrome w wersji 40 lub nowszej.

8.1.3. Aktywne wtyczki – JAVA, FLASH.

8.1.4. Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit.

8.1.5. Posiadanie przez Klienta konta e-mail.

8.2. Informacja dla Klienta sklepu www.antarespolska.com w jaki sposób może sprawdzić czy złożone zamówienie nie zawiera błędów, a zarazem jak je można skorygować:

8.2.1. Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, lub innego z równoważnym sformułowaniem Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy). W przypadku niezgodności należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego i kolejnych jego podstronach. W przypadku jakichkolwiek problemów czy też trudności prosimy o kontakt – e-mailowy biuro@antarespolska.com lub telefoniczny pod numerem 693-177-645 (opłata standardowa wg właściwego operatora).

8.2.2. Zgodnie z niniejszym regulaminem po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu (wiadomość email, o której mowa w § 3.7. Regulaminu). W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany zamówienia. Prawo to przysługuje w ciągu 2 godzin od otrzymania potwierdzenia otrzymania Zamówienia w dni robocze do godz. 14:00, a w pozostałych przypadkach w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu zaleca się wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@antarespolska.com z żądaniem zmiany lub zgłosić chęć zmiany telefonicznie kontaktując się pod numerem telefonu 693-177-645 (opłata standardowa wg właściwego operatora).Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.

8.3. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

8.3.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:

8.3.1.1. Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.

8.3.1.2. Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

8.3.2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich żądanie.

8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.5. Zmiany w regulaminie:

8.5.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

8.5.2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

8.5.3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.

8.6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

8.7. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,

c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

8.8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy


OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Antares Polska dla Przedsiębiorców:

Stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży [OWS].
Zamówienia.
Tolerancje.
Ceny i warunki płatności.
Dostawy i skutki uchybienia terminom.
Gwarancje i reklamacje.
Zakres odpowiedzialności.
Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe.
Inne.

Art. 1 Stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży [OWS].

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej [OWS]) mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez Antares Polska Krzysztof Sieniuta, adres przedsiębiorcy: ul. Lemiesz 21c, 03-030 Warszawa, NIP: 898-107-19-71, REGON: 930258282, działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, e-mail: biuro@antarespolska.com, tel: 693-177-645 (opłata standardowa wg. cennika właściwego operatora);, w których wyżej wymieniony podmiot występuje w charakterze Sprzedawcy

a

Kupującym będącym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego.


Art. 2 Zamówienia.

1.1. W przypadku braku uregulowania kwestii w sposób odmienny, uważać się będzie, że propozycja dokonania sprzedaży złożona Kupującemu przez Sprzedawcę ważna jest przez 5 dni roboczych od dnia jej wysłania przez Sprzedawcę. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku.

1.2. Żadne z propozycji (włączając w to: propozycje nazwane „ofertą” w tym też asortyment oferowany poprzez sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę) nie stanowią wiążącej dla sprzedawcy oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

1.3. Propozycje te uprawniają Kupujących do złożenia zamówienia na warunkach wskazanych w treści propozycji. Proponowana przez Sprzedawcę cena nie zawiera dodatkowych kosztów żądanych przez Kupującego, a niewymaganych przez odrębne przepisy prawa: certyfikatów, atestów, badań i konfekcjonowania towarów, które to koszty będą doliczone do ceny towaru, chyba, że strony postanowią inaczej.

2. Przesłane Sprzedawcy przez Kupującego zamówienie musi w szczególności zawierać:

Dane Kupującego (nazwa firmy, adres, NIP, adres do dostawy, osoba do kontaktu).
Szczegółowe informacje o zamawianym produkcie w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji (np. powołanie się na propozycję Sprzedawcy, jeśli złożenie takowej poprzedzało złożenie zamówienia, określenie rodzaju i ilości towaru etc.)
Dane dotyczące pożądanych przez Kupującego warunków realizacji zamówienia.


3. Złożenie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy, zaś brak jego odpowiedzi nie będzie oznaczał milczącego przyjęcia zamówienia. Przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji wymaga pisemnego/mailowego potwierdzenia przez Sprzedawcę. W przypadku przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia z zastrzeżeniami, Strony związane są treścią tych zastrzeżeń, o ile żadna ze Stron nie przedstawi niezwłocznie swoich ewentualnych uwag. Niezwłoczne zgłoszenie uwag uważa się za złożenie nowego zamówienia, przy czym postanowienia zdań poprzednich stosuje się odpowiednio.

4. Fakt przyjęcia zamówienia nie wiąże Sprzedawcy w sytuacji, gdy:

A. z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej (za siłę wyższą rozumie się wszelkie okoliczności, które uniemożliwią lub nadmiernie utrudnią dostarczenie i sprzedaż towarów, które są niezależne od zachowań Stron, w szczególności zjawiska atmosferyczne, strajki etc.);

B. zachowanie Kupującego lub osób trzecich (w tym dostawców sprzedawcy), czynią dostarczenie i sprzedaż towarów niemożliwym lub nadmiernie utrudnionym;

5. Przyjęcie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy również w sytuacji:

Gdy łączne zobowiązania Kupującego wobec Sprzedawcy przekroczyły kwotę ewentualnie przyznanego kredytu kupieckiego;
Gdy Kupujący opóźniał się z zapłatą jakichkolwiek należności na rzecz Sprzedawcy.


6. W przypadku zamawiania przez Kupującego towarów niestandardowych (przez towary niestandardowe rozumie się towary nieznajdujące się u Sprzedawcy w bieżącej sprzedaży), wymagane jest wpłacenie przez Kupującego zaliczki w wysokości 30% wartości brutto zamawianego towaru, chyba, że strony postanowią inaczej. Zaliczka zostaje rozliczona w momencie obowiązku zapłaty dalszych należności za zamówienia Kupującego. W przypadku nie odebrania towaru przez Kupującego, zaliczka zostaje przez Sprzedawcę zatrzymana tytułem kary umownej.

7. Zamówienia są realizowane wyłącznie po zaksięgowaniu całej należności za towar na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku zamówień niestandardowych Sprzedawca przystępuje do złożenia zamówienia na towar po wpłacie zaliczki zgodnie z art. 1 pkt. 6 niniejszego OWS.


Art. 3 Tolerancje.

1. W zakresie tolerancji do wymiarów, wagi i innych parametrów, stosuje się ogólne w tej branży stosowane normy dla poszczególnych rodzajów produktów. O ile strony nie ustaliły inaczej, dopuszczalna będzie tolerancja nie mniejsza niż +/- 5%.

2. Sprzedawca nie odpowiada za różnicę w wyglądzie produktów, które wynikają z indywidualnych ustawień monitora kupującego. Zdjęcia produktów zamieszczone w cennikach, propozycjach a także na łamach sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę mają jedynie charakter poglądowy, a różnice (wynikające z rozbieżności pomiędzy zdjęciem a wyglądem rzeczywistym) nie stanowią podstawy do składania ewentualnych skarg i reklamacji.


Art. 4 Ceny i warunki płatności.

1. Ceną wiążącą dla stron jest cena wskazana w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, o którym mowa w art.2 pkt.3.

2. Jeśli po zawarciu umowy zostaną wprowadzone jakiekolwiek: opłaty importowe lub inne opłaty związane z wewnątrz-wspólnotowym nabyciem towarów, podatki lub jakiekolwiek inne obciążenia publicznoprawne, które nie istniały w momencie zawierania umowy lub nastąpią zmiany w wysokościach takich opłat, podatków lub obciążeń, bądź nastąpi zmiana o więcej niż 5% (pięć procent) kursu walut, Sprzedawca może odpowiednio zmienić cenę, nawet jeżeli nie zostało to uwzględnione w umowie pomiędzy Stronami.

3. W przypadku, jeżeli w treści ustaleń stron nie wskazano czy dane stawki lub ceny są stawkami netto czy brutto, przyjmuje, że są to stawki brutto, wraz z należnym podatkiem (w szczególności VAT) w obowiązującej w danym czasie wysokości.

4. Zapłata za zamówienie nastąpi przed wysyłaniem towarów objętych zamówieniem. Zapłata za zamówienie nastąpi przelewem na wskazany przez Sprzedawcę numer rachunku bankowego. W takim przypadku dniem zapłaty jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym należącym do Sprzedawcy. W uzasadnionych przypadkach, Sprzedawca dopuszcza możliwość wydania towaru na podstawie potwierdzenie przelewu.

5. Jeśli Kupujący nie dokona, z przyczyn zawinionych przez siebie, odbioru towaru w ustalonym terminie, cena i inne świadczenia muszą być mimo to uiszczone tak, jakby wydanie towaru odbyło się zgodnie z zamówieniem.

6. Jeśli Kupujący nie wykona jakichkolwiek zobowiązań własnych w ciągu 7 dni od końca ustalonego przez Strony terminu, w którym to zobowiązanie wykonać powinien, Sprzedawcy przysługuje uprawnienie do pisemnego odstąpienia od umowy bez uprzedniego kierowania do Kupującego jakichkolwiek dodatkowych wezwań. W takim przypadku Sprzedawca może obciążyć kupującego karą umowną w wysokości równowartości 30% (trzydzieści procent) ceny brutto towaru objętego niewykonanym przez Kupującego zamówieniem.

7. Jeżeli w wyniku niewykonania zobowiązań, o których mowa w art. 4 pkt.6, Sprzedawca jest zmuszony magazynować zamówiony przez Kupującego towar to po upływie terminu określonego w ustępie poprzedzającym, Sprzedawca może, z zachowaniem prawa do odstąpienia od umowy w każdym czasie, zmagazynować towar w miejscu przeznaczonym na składowanie towaru, na ryzyko i koszt Kupującego. Sprzedawcy, przysługuje przy tym roszczenie alternatywne wobec Kupującego polegające bądź na żądaniu wykonania przez Kupującego umowy bądź na odstąpieniu od niej na zasadach określonych w art. 4 pkt. 7 tj. przez zapłacenia w/w kosztów magazynowania oraz dodatkowo kary umownej, jak przy odstąpieniu od umowy (30% ceny brutto towaru).

8. Niezależnie od treści ustępów poprzedzających, Sprzedawca może dochodzić odszkodowania w zakresie, w jakim poniesiona przezeń szkoda przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych.

9. Za dzień dokonania zapłaty uważać się będzie dzień zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy. W wypadku uchybienia terminowi zapłaty Sprzedawcy służy roszczenie o zapłatę przez Kupującego odsetek zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń lub uwag lub oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności.


Art. 5 Dostawy i skutki uchybienia terminom.

1. W przypadku, gdy towar dostarczany jest za pośrednictwem niezależnego Przewoźnika, odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego w momencie wydania tego towaru Przewoźnikowi, jeżeli był on zaangażowany/wybrany przez Kupującego.

2. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje odbioru towaru z magazynu Sprzedawcy własnym transportem, przejmuje na siebie odpowiedzialność za towar w momencie wydania towaru z magazynu Sprzedawcy osobie prowadzącej środek transportu Kupującego.

3. W przypadku, gdy w treści ustaleń stron nie zawarto szczegółowych informacji o jakości towarów, domniemywać się będzie, że dostarczane winny być towary o jakości odpowiadającej średnim wymaganiom dla danego gatunku i rodzaju towarów, i że powinny one być opakowane lub pozbawione opakowania – wg obowiązujących przepisów oraz standardów obowiązujących w przedsiębiorstwie Sprzedawcy lub w przedsiębiorstwach jego dostawców.

4. Koszty opakowania innego niż określone wyżej w treści art. 5 pkt.3., a którego to opakowania Kupujący zażądał, obciążać będą Kupującego po cenie kosztów własnych Sprzedawcy, zaakceptowanych przez Kupującego. Kupujący może zostać obciążony również kosztami Żądanego zabezpieczenia lub ubezpieczenia towaru na czas transportu.

5. Kupujący zobowiązany jest zbadać stan, jakość, ilość i asortyment przesyłki (ładunku) niezwłocznie po jej dostarczeniu (wydaniu). W przypadku stwierdzenia niezgodności Kupujący powinien dokonać właściwej adnotacji na liście przewozowym lub innym dowodzie wydania, a także niezwłocznie zgłosić przewoźnikowi (zgodnie z właściwymi przepisami przewozowymi) i Sprzedawcy, w formie pisemnej, ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie.

6. Kupujący powinien umożliwić przedstawicielowi Sprzedawcy zbadanie, w niezwłocznym terminie, nienaruszonych towarów. Dokonanie przez Kupującego odbioru towarów bez ich zbadania lub nie zgłoszenie zastrzeżeń niezwłocznie po wydaniu towarów będzie uważane za potwierdzenie, że towary zostały dostarczone prawidłowo, we właściwej ilości i posiadają prawidłowe cechy i właściwości.

6. Jeśli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego powodu nie jest obiektywnie możliwe wykonanie natychmiastowej kontroli dostarczonego towaru, kontrola przy odbiorze powinna obejmować co najmniej: list przewozowy, ilość i stan opakowań, dane dotyczące oznaczenia towaru na opakowaniu oraz szkody widoczne z zewnątrz. Niezwłocznie, kiedy stanie się to obiektywnie możliwe, nie później jednak niż przy rozpakowaniu towaru, przed jego wykorzystaniem, powinna być przeprowadzona pełna kontrola towaru.

7. W przypadkach, gdyby – przy zachowaniu najwyższej profesjonalnej staranności –nie było możliwe stwierdzenie wad podczas kontroli wskazanych w punktach poprzednich, wówczas termin zgłoszenia reklamacji wynosi siedem dni od dnia, w którym przy zachowaniu najwyższej staranności, zauważenie wad było możliwe.

8. Pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad towarów lub niezgodności dostawy z zamówieniem lub jego potwierdzeniem – Kupujący zobowiązany jest dopełnić wszystkich obowiązków, które zostały nałożone na Kupującego w treści niniejszych OWS.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia jakimkolwiek terminom wynikającym z zawarcia lub wykonywania niniejszej umowy, jeżeli uchybienia te nie wynikają z jego wyłącznej winy.

10. W przypadku, gdy dla jednej ze Stron stanie się wiadomym, że nie będzie w stanie ona dotrzymać ustalonego w umowie terminu, powinna o tym niezwłocznie poinformować drugą stronę, podając równocześnie przewidywany termin zrealizowania obowiązków, których dotyczy opóźnienie.

11. Z zastrzeżeniem regulacji zawartej w niniejszym OWS, jeśli zwłoka w dostawie lub odbiorze pociągnie za sobą poważną szkodę dla Strony, bądź czyni przedmiot umowy bezużyteczny, Strona która nie jest winna tej zwłoce, ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy. Jeżeli opóźnienie dotyczy jedynie pojedynczego produktu w dostawie, można od umowy odstąpić jedynie w odniesieniu do tego produktu.

12. Jeśli termin dostawy zostanie odroczony z powodu okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi winy, w szczególności okoliczności przewidzianych w treści niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Sprzedawca może przesunąć następne dostawy w proporcjonalny sposób i nie odpowiada za skutki takiego przesunięcia.

13. Jeśli zwłoka Sprzedawcy w dostawie dotyczy towarów niestandardowych (w rozumieniu art 2 pkt.6. niniejszych OWS), Kupujący może odstąpić od umowy w przypadkach:

A. gdy zwłoka w dostawie jest dłuższa niż 30 dni,

B. jeżeli wykaże, że dostarczenie zamówionych towarów w terminie późniejszym niż umówiony czyni przedmiot umowy bezzasadny,

14. Jeśli strona uprawniona do odstąpienia od umowy w rozumieniu przepisu poprzedniego nie odstąpi od umowy w terminie 2 dni roboczych, termin dostawy wskazany w przesłanym przez Sprzedawcę zawiadomieniu o opóźnieniu uznaje się za wiążący dla Stron.

15. Odszkodowanie z powodu zwłoki w wykonaniu dostawy może być wypłacone jedynie wtedy, gdy Kupujący odstąpił z tego powodu od umowy albo, gdy zostało zawarte co do tego specjalne porozumienie na piśmie. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze powinny być przedstawione przez Kupującego na piśmie najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od chwili, gdy dostawa według umowy powinna mieć miejsce.


Art. 6 Reklamacje.

1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za rzeczy sprzedane zostaje ograniczona do postanowień niniejszego OWU. W pozostałym zakresie, nieobjętym niniejszym OWU, przyjmuje się, że rękojmia za rzeczy sprzedane zostaje wyłączona na mocy art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

2. Zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi można dokonać:

A. pocztą tradycyjną wysyłając list na adres sprzedawcy;

B. bezpośrednio w siedzibie sprzedawcy;

3. Każde zgłoszenie reklamacji powinno obejmować:

A. dokładne wskazanie reklamowanego produktu. Zaleca się, aby zgłoszenie zawierało nr katalogowy produktu, który jest wskazany na fakturze dokumentującej sprzedaż. Możliwym jest również powołanie się na nr faktury, jeżeli dotyczyła ona jedynie jednego rodzaju produktu,

B. dokładny opis usterek. Jeżeli reklamacja dotyczy widocznych wad fizycznych zaleca się przesłanie wraz z reklamacją dokumentacji fotograficznej.

4. Każda zgłoszona reklamacja zostanie potwierdzona przez Sprzedawcę w momencie jej rejestracji. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

5. Kupujący zgłaszający wady z tytułu rękojmi nie jest uprawniony do wysyłki przesyłek na koszt Sprzedającego. Przesyłki wysłane na adres Sprzedającego, a nieopłacone przez Kupującego nie będą odbierane przez Sprzedawcę.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Sprzedawca wezwie Kupującego do przesłania dalszych wyjaśnień w sprawie. W szczególności, może on zobowiązać Kupującego do przesłania przedmiotów objętych reklamacją na adres jego siedziby w celu przekazania w/w przedmiotów ekspertowi w celu wydania opinii w sprawie.

7. W przypadku przekazania przedmiotów objętych reklamacją ekspertowi, termin rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu na okres niezbędny do wydania przedmiotowej opinii.

8. Kupującemu zgłaszającemu wady z tytułu rękojmi przysługuje uprawnienie do żądania naprawy rzeczy sprzedanej przez Sprzedawcę. W przypadku, kiedy wada jest tego rodzaju, że jej naprawa nie jest możliwa bądź jest ekonomicznie nieopłacalna, Sprzedawca wymieni przedmiot na wolny od wad bądź na inny przedmiot tego samego rodzaju. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zobowiąże Kupującego do zwrotu towaru objętego reklamacją, oraz dokona zwrotu należności za niego na podany przez Kupującego nr konta.

9. Zgłoszenie reklamacji odbywa się na koszt Kupującego.

10. W przypadku uznania roszczeń za zasadne, Sprzedawca zwróci poniesione przez Kupującego koszty postępowania reklamacyjnego, w tym w szczególności: koszt odesłania i ponownej dostawy towaru objętego reklamacją.

11. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca nie zwraca z tego tytułu poniesionych przez Kupującego kosztów.


Art. 7 Zakres odpowiedzialności.

1. Odpowiedzialność Sprzedawcy związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych czy też utraty renomy rynkowej etc.

2. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności nie może łącznie przekroczyć ceny netto towaru, którego dotyczyły okoliczności stanowiące podstawę odpowiedzialności Sprzedawcy.

3. Odpowiedzialność za posiadanie przez towar określonych cech bądź za przydatność dostarczonego towaru do pożądanych przez Kupującego celów Sprzedawca ponosi wyłącznie w przypadku udzielenia Kupującemu pisemnego zapewnienia, że towar posiada określone cechy albo, że jest on przydatny do tych celów.

4. Poza opisanymi powyżej przypadkami odpowiedzialności z tytułu wad towaru, Kupującemu nie przysługują roszczenia względem Sprzedawcy o odszkodowanie/zadośćuczynienie za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną przez ten towar (w tym przez produkt niebezpieczny) lub w związku z jego posiadaniem lub użyciem – za wyjątkiem obowiązkowej odpowiedzialności wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Jeśli osoba trzecia występuje przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym Kupującemu przez Sprzedawcę towarem lub produktem, Kupujący powinien o tym fakcie natychmiast powiadomić Sprzedawcę. Pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedawcy związanym z w/w roszczeniami.

Art. 8 Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe.

1. Wszelkie spory, wynikające z działalności Sprzedawcy, a do których zastosowanie znajdują niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla Sprzedawcy.

2. W przypadku braku odmiennego uregulowania treści umowy sprzedaży, do każdej umowy w której Antares Polska występuje w charakterze Sprzedawcy zastosowanie mają niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.

3. Niezależnie od treści niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, umowa pomiędzy stronami może ulec zmianie w wypadku wprowadzenia bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych, z których treści wynikać będą dodatkowe obowiązki stron. Sprzedawca może powoływać się na wszelkie zmiany przepisów i okoliczności, jeżeli zmiany te pociągają za sobą zmianę kosztów działalności lub obciążeń o charakterze publicznoprawnym. Powyższe okoliczności stanowią podstawę do zmiany warunków złożonej przez Sprzedawcę oferty albo już zawartej pomiędzy stronami, lecz jeszcze nie wykonanej umowy.

4. Postanowienia niniejszej umowy mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych.


Art. 9 Inne.

1. O ile strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, uważać się będzie, że zobowiązanie Sprzedawcy nie obejmuje żadnych innych świadczeń poza wydaniem Kupującemu towaru stanowiącego przedmiot umowy, oraz przeniesieniem na Kupującego własności tego towaru po otrzymaniu od Kupującego ceny sprzedaży (w szczególności zobowiązanie Sprzedawcy nie obejmuje obsługi technicznej odnośnie wykorzystania towaru).

2. Z zastrzeżeniem sytuacji odmiennie unormowanych w treści niniejszej umowy, następujące okoliczności mogą stanowić, bez konsekwencji dla stron, podstawę do odstąpienia od umowy, jeśli wydarzyły się po zawarciu umowy i w istotny sposób utrudniają jej wykonanie: konflikt pracowniczy, siła wyższa (w szczególności pożar, wojna, mobilizacja albo nieprzewidywalne powołania do służby wojskowej, inne zdarzenia o podobnym zasięgu lub doniosłości, rekwizycje, zajęcia, restrykcje walutowe, powstania i zamieszki), niedostatek środków transportu, ogólny niedobór towarów, kasacja części produkcji, wady, opóźnienia lub uchybienia ze strony przewoźników, producentów lub poddostawców towarów stanowiących przedmiot sprzedaży. Strona nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki będące wynikiem zachowań drugiej strony lub osób trzecich względem, których to osób strona ta w świetle prawa nie odpowiada. Jeśli umowa nie może być wykonana w odpowiednim czasie, każda ze stron ma prawo odstąpić od tej umowy w tej części, której wykonanie zostało utrudnione z przyczyn wymienionych powyżej.